Våre tjenester

Brannvern kurs

Bistand til beredskapsplan, handlingsplaner og tiltakslister

Minso kan bistå virksomheten med å utarbeide, utvikle og revidere beredskapsplan, handlingsplaner og tiltakslister.


Kontakt oss

Brannvern kurs

Branndokumentasjon 

Minso kan bistå virksomheten med branndokumentasjon og generelt brannforebyggende arbeid. 


Hva sier loven, vurdering av eksisterende tiltak. Forslag til andre, forbedrede eller nye brannforebyggende tiltak. Hjelp til å igangsette og effektuere.
Minso gjennomfører befaring og vurdering i samarbeid med virksomheten. Det utarbeidesen omfattende rapport med konkrete forslag etter befaringen.
Noen referanser: KLP-eiendom (tidl. Trondheim Næringsbygg), Coop Midt-Norge, Tine.

Brannvern kurs

Risikoanalyse 

Minso kan veilede prosessen og bistå som bidragsytere på virksomhetens premisser. Husk: HMS og avvikshåndtering er tiltak, ikke papirmengde. Utførelse i henhold til Norsk Standard 5814.


 Les mer.Brannvern kurs

Beredskapsanalyse

Er bedriftens beredskapstiltak riktig dimensjonert:


Beredskapsanalysen skal kunne gi svar på dette.
Lettfattelig og logisk metode for beredskapsdimensjonering.

Alle beredskapstiltak bør være formålstjenlig dimensjonert. Beredskapsanalysen tar utgangspunkt i spesifikke forhold ved og for bedriften og risikoanalysen.

Minso tilrettelegger, veileder og leder gjennomføringen. Tidsforbruk avhenger av virksomheten, men normalt er selve oppgaven og det som gir grunnlag for tiltak gjennomført i løpet av en dag.

Brannvern kurs

Bistand til internkontroll 

Internkontroll må drives av virksomheten selv,  Minso bistår som konsulent og veileder ved behov. Minso bidrar med veiledning og støtte under innføring eller revisjon av internkontroll.


Vår hjelp baserer seg på at bedriften på en enkel, men optimal formålstjenlig måte iverksetter arbeidet med IK / HMS.


Minso kan igangsette, lede, veilede arbeidet. I tillegg stiller vi med nødvendig grunnleggende materiale som skjema osv.


HUSK AT: Internkontroll er det du gjør av tiltak- ikke hva du har av papirer.

HUSK AT: De ansatte i virksomheten skal medvirke
HUSK AT: Arbeid med IK, HMS, kvalitet og beredskap lønner seg.