Risikoanalyse / risikovurdering 

Risikoanalysen bør utføres av virksomhetens eget personell

 

Men Minso veileder i prosessen på virksomhetens premisser

Risikoanalysen skal bidra til at bedriften avdekker risikoforhold og iverksetter risikoreduserende tiltak . Potensielle risiko kartlegges systematisk, registreres og vurderes opp i mot hva de ansatte, samfunnet og virksomheten aksepterer av risiko. Risikoanalysearbeidet skal også bidra til kontinuerlig HMS-tenkning og avvikshåndtering etter at arbeidet er ferdigstilt. Risikoanalysen skal revideres jevnlig.


Minso bidrar med innføring, veiledning, arbeidsledelse hvis dette ønskes, samt stille med nødvendige skjematikk. 

Vi vil også bidra med vår egen rapport etter endt arbeid hvis ønskelig.

 

Vi legger opp til en lettfattelig og praktisk gjennomføring uten vanskelige skjema og fremstillinger.

 

Vi i Minso er opptatt av at de ansatte eller deres representanter er sterkt medvirkende i denne prosessen. 

HUSK: HMS, beredskap, internkontroll og avvikshåndtering er levende tiltak, ikke papir og antall "hyllemeter".