Brannvernkurs

Kurs i grunnleggende brannvern

Alle våre kurs tilrettelegges i utgangspunktet etter ønsker og behov fra bestiller.

Minso vil gi råd og veiledning til hvilket innhold og målnivå opplæringen bør ha. Spesielle forhold ved virksomheten som risiko, type brannbelastning, begrensninger og muligheter er momenter som er viktig når læringen skal ta til. Hva deltagerne kan om brannvern og skadeforebygging fra før blir også tatt hensyn til.

Innhold og mål for et standard kurs kan være som følger:

Mål: Etter endt kurs skal deltagerne kunne:

○ Gjengi forhold som kan føre til brann.
○ Forebygge brann hjemme og på arbeidsplassen.
○ Utføre egenkontroll av brannverntiltak hjemme og på arbeidsplassen.
○ Velge riktig slokkemiddel og slokke en mindre brann.

Innhold:
○ Praktiske øvelser med ulike typer håndslukkemidler.
○ Brann- og slokketeori.
○ Brannrisiko ved egen virksomhet.
○ Brannkilder hjemme og på arbeidsplassen.
○ Hva sier lovverket?
○ Hvordan skal vi forholde oss ved en brannalarm - eller en brann?
○ Typer slokkemidler og når disse skal benyttes.

I kurset inngår praktisk øvelse i å slokke brann. Det benyttes da primært de slokkemidler som er aktuell for deltakerne. I tillegg blir andre slokkemidler demonstrert og eventuelt prøvd hvis dette ønskes.

Minso har spesielt tilrettelagt øvingsutstyr slik at praktisk slokketrening kan utføres de fleste steder. Vi fyrer med forbrenningsalkohol som ikke avgir røyk og slokkepulver samles inne i slokketilhengeren. 

Vi fyrer med gass og forbrenningsalkohol/biobrennsel. Dette fører til at øvelsene er så godt som fri for forurensning.

Normalt tidsforbruk: 1,5 - 2 timer

Kurset egner seg for alle - bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

Har du spørsmål om noen av våre kurs eller ønsker å melde deg på? Fyll ut kontaktskjemaet eller ring oss!

 73 82 12 00

Kontaktskjema

For brannvernledere, etasjeansvarlige m.m.

Innhold og varighet tilrettelegges i stor grad etter type virksomhet, deltagerforutsetninger osv.


Hovedmål:


Deltagerne skal etter endt kurs kunne:
○ Utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.
○ Inngå i virksomhetens HMS-organisasjon og fungere som brannvernleder, brannansvarlig, etasjeansvarlig eller tilsvarende.


Innhold:
○ Lov- og forskrift
○ Offentlig myndighet, tilsyn
○ Brannvernlederens arbeid og ansvar
○ Brannvesenets organisasjon og muligheter
○ Brannteori
○ Brannrisiko i driftsfasen
○ Varme arbeider
○ Organisatoriske og tekniske brannverntiltak

○ Restverdiredning
○ Øvelser og opplæring
○ Eventuell praktiske slokkeøvelser

Undervisningen tilrettelegges i størst mulig grad i forhold til blant annet hvilken type virksomhet deltagerne kommer fra, læreforutsetninger, deltagerens funksjon i HMS-organisasjonen.
Varighet på kurset er 8 timer.

Kontakt Vidar Wold, vidar@minso.no

Har du spørsmål om noen av våre kurs eller ønsker å melde deg på? Fyll ut kontaktskjemaet eller ring oss!

 73 82 12 00

Kontaktskjema

Sertifisering varme arbeider

Forsikringsselskapene stiller strenge krav ved utførelse av varmearbeider. Minso er en av de største leverandørene av kurs / sertifisering innen varme arbeider.


Med varmearbeider forstås byggeinstallasjon-, monterings-, demonterings-, reparasjons- og vedlikehodsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære,- eller slipeutstyr.


Forsikringsselskapene krever at alle som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass skal inneha sertifikat for utførelse av varme arbeider.


Kurset går over 7,5 timer og inneholder praktiske slokkeøvelser som er et krav i henhold til gjeldende bestemmelser. 

Kursdeltaker får etter bestått eksamen et kompetansebevis fra Norsk Brannvernforening som er gyldig i 5 år. 

Kurs arrangeres på forespørsel, og arrangeres for øvrig jevnlig i løpet av året, ca. en gang per måned.


Ta kontakt for informasjon.
Vidar Wold: vidar@minso.no

Har du spørsmål om noen av våre kurs eller ønsker å melde deg på? Fyll ut kontaktskjemaet eller ring oss!

 73 82 12 00

Kontaktskjema

Brannsikkerhet i egen bolig og borettslag

Det er behov for å øke kompetansen innen brannvern i hjemmet og Minso kan levere grunnkurs tilpasset denne grupperingen.


Vi hjelper boretslag med evakueringsplaner og testing av rømningsveier. Kunnskap ferdigheter og holdinger er forutsetninger for å unngå brann i egen bolig. Skulle brann oppstå anbefales det å kjenne til bruken av slukkemidler. Dette sammen med riktig montering av røykvarslere reduserer faren for skade på mennesker og bolig.

 

Last ned PDF-info her.

Har du spørsmål om noen av våre kurs eller ønsker å melde deg på? Fyll ut kontaktskjemaet eller ring oss!

 73 82 12 00

Kontaktskjema